1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin Serwisu internetowego Pozytywy Edukacji, dalej zwany Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego Pozytywy Edukacji.

1.2. Serwis internetowy Pozytywy Edukacji dostępny pod adresem internetowym pozytywy.pl, dalej zwany Serwisem, jest prowadzony przez firmę Kinga Pukowska Polekont, ul. Dąbska 18D/LU5, 31-572 Kraków, NIP 6792518832, REGON 120432382, dalej zwaną Operatorem.

1.3. Dane adresowe i kontaktowe Operatora dostępne są pod adresem internetowym pozytywy.pl/kontakt/#dane.

1.4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, jednak są w nim również dostępne Usługi płatne opisane w punkcie 2.1.

1.5. W przypadku świadczenia usługi dostępu do treści i usług cyfrowych, podmiotem udostępniającym te treści jest Operator.

1.6. Osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu jest dalej zwana Użytkownikiem.

1.7. Operator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w jego dostępności czy funkcjonowaniu spowodowane błędami programistycznymi, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu czy dowolnych jego elementów z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

1.8. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

1.9. Wszelkie dane podane lub pozyskane przez Operatora od Użytkowników w związku z działaniem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Pozytywy Edukacji.

1.10. Serwis wykorzystuje i przetwarza pliki cookies zgodnie z Polityką Plików cookies Pozytywy Edukacji.

2. Zakres Serwisu

2.1. Za pośrednictwem Serwisu, Operator realizuje następujące usługi, dalej zwane zbiorczo Usługami:

 • Usługa publikacji treści bezpłatnych, opisana w rozdziale 4
 • Usługa publikacji, sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz realizacji dostępu za pośrednictwem Serwisu do treści płatnych, opisana w rozdziale 5
 • Usługa Newsletter, opisana w rozdziale 6
 • Usługa organizacji w Serwisie Sklepu, opisana w Regulaminie Sklepu internetowego Pozytywy Edukacji

2.2. Korzystając z Usług, Użytkownik oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest jego postanowieniami.

2.3. Przed skorzystaniem z każdej z Usług, Operator udostępnia Użytkownikowi aktualną treść Regulaminu w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Użytkownika.

2.4. Aby skorzystać z Serwisu i realizowanych za jego pośrednictwem Usług, wymagane są następujące środki techniczne:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, kompatybilną z oprogramowaniem Serwisu
 • urządzenie końcowe wyposażone w funkcję audio i video w celu umożliwienia odtworzenia treści multimedialnych

Dodatkowo, dla wybranych Usług, dla których wskazano to w Regulaminie, koniecznym jest:

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
 • posiadanie aktywnego Konta w Serwisie
 • wykupienie w Sklepie czasowego dostępu do Usługi, dalej zwanego Subskrypcją

2.5. Operator deklaruje, że publikowane w Serwisie treści opracowuje z najwyższą starannością. Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, kompletność, aktualność i prawidłowość przedstawionych informacji, a także za powstanie szkód materialnych lub niematerialnych wynikłych z pośredniego lub bezpośredniego wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji, bądź z wykorzystania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków szkód powstałych w wyniku świadomego działania lub rażącego zaniedbania Operatora.

2.6. Publikowane treści mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, za których treść Operator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Konto użytkownika

3.1. W celu uzyskania dostępu do wybranych Usług, Użytkownik jest zobowiązany do założenia bezpłatnego, indywidualnego konta w Serwisie, dalej zwanego Kontem.

3.2. Założenie Konta następuje poprzez podanie przez Użytkownika swojego aktywnego adresu e-mail i zdefiniowanie hasła w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej pod adresem pozytywy.pl/moje-konto, dalej zwanej Stroną Moje konto. Podane przez Użytkownika adres e-mail i hasło stanowią jego indywidualne dane dostępowe do Konta, dalej zwane Danymi dostępowymi.

3.3. Aktywowanie dostępu do wybranych Usług następuje po zalogowaniu się przez Użytkownika w Serwisie poprzez podanie swoich Danych dostępowych w formularzu logowania dostępnym na Stronie Moje konto.

3.4. Strona Moje konto umożliwia Użytkownikowi przechowywanie i dostęp do informacji na temat historii jego zamówień, aktywnych rabatów w Sklepie, aktywnych Usług w Serwisie oraz użytych wcześniej danych potrzebnych do składania zamówień w Sklepie.

3.5. Na okres korzystania z wybranych Usług, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania Danych dostępowych oraz nieusuwania Konta w Serwisie.

3.6. Zakładając Konto, Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania innym podmiotom swoich Danych dostępowych do Konta.

3.7. Użytkownik ma możliwość skasowania swojego Konta w dowolnym momencie za pomocą formularza edycji konta na Stronie Moje konto. Usunięcie Konto spowoduje bezpowrotną utratę dostępu do wybranych Usług.

3.8. Operator utrzymuje Konto przez okres nie krótszy niż przez czas realizacji Usług zakupionych przez Użytkownika. W przypadku braku logowania Użytkownika do Konta oraz nieposiadania przez niego żadnych aktywnych Usług, Operator jest upoważniony do skasowania Konta w dowolnym czasie.

3.9. Dla każdej z Usług dostępnych w Serwisie, Regulamin określa konieczność założenia Konta przez Użytkownika. Jeżeli zapis taki nie występuje dla danej Usługi, założenie Konta do jej realizacji nie jest wymagane.

4. Usługa publikacji treści bezpłatnych

4.1. Bezpłatne treści informacyjne publikowane w Serwisie przez Operatora obejmują:

 • treści i artykuły w formie tekstowej, dźwiękowej i filmowej, zamieszczane w dziale Wiedza oraz na blogu prowadzonym w Serwisie pod adresem pozytywy.pl/blog
 • treści dźwiękowe publikowane poprzez Podcast Pozytywy Edukacji pod adresem pozytywy.pl/podcast

4.2. Operator zastrzega prawo do zmiany, usuwania i dodawania treści w Serwisie bez uprzedniego powiadomienia oraz do czasowego lub trwałego usunięcia danej treści.

5. Usługa publikacji i dostępu do treści płatnych

5.1. Zakres Usługi

5.1.1. Usługa dostępu do płatnych treści informacyjnych publikowanych w Serwisie przez Operatora obejmuje:

 • czasowy dostęp do treści i artykułów umieszczonych w Serwisie, realizowany poprzez udostępnienie Użytkownikowi danej treści, za pośrednictwem jego Konta, przez określony okres, zgodnie z ofertą przedstawioną w Sklepie w trakcie składania zamówienia na uzyskanie dostępu
 • czasowy dostęp do wszystkich treści oznaczonych w Serwisie jako Premium, realizowany poprzez udostępnienie Użytkownikowi tych treści, za pośrednictwem jego Konta, przez określony czas, zgodnie z ofertą przedstawioną w Sklepie w trakcie składania zamówienia na zakup Subskrypcji Premium

5.1.2. Aby skorzystać z dostępu do treści płatnych, niezbędne jest:

 • posiadanie aktywnego Konta w Serwisie
 • posiadanie aktywnego dostępu do wybranej treści lub posiadanie aktywnej Subskrypcji Premium, których zakup następuje za pośrednictwem Sklepu

5.1.3. Użytkownik kupując w Sklepie dostęp to treści płatnych, akceptuje warunki licencyjne określone w rozdziale 5.3.

5.2. Zgodność Usługi

5.2.1. Usługa dostępu do treści płatnych jest realizowana dla Użytkownika przez Operatora przez okres i w zakresie określonym w opisie produktu nadającego dostęp do treści płatnych przedstawionym w Sklepie. Uruchomienie Usługi następuje poprzez przeprowadzenie w Sklepie przez Użytkownika pełnego procesu zakupowego produktu nadającego dostęp do konkretnych treści na określony czas, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy na realizację Usługi.

5.2.2. Jeżeli z jakichkolwiek powodów świadczenie Usługi dostępu do treści płatnych nie będzie możliwe przez pełny okres określony w punkcie 5.2.1, Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem za pomocą danych kontaktowych określonych w punkcie 1.3, określając swoje roszczenie. Mają tu zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.2.3. Użytkownik może żądać doprowadzenia do zgodności Usługi z Regulaminem. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Regulaminem, jeżeli takie doprowadzenie w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Operatora.

5.2.4. Operator doprowadza Usługę do zgodności z Regulaminem w rozsądnym terminie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności. Koszty doprowadzenia Usługi do zgodności z Regulaminem ponosi Usługodawca.

5.2.5. Jeżeli Operator nie jest w stanie doprowadzić Usługi do zgodności z Regulaminem w ciągu 14 dni, jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi części oryginalnej ceny dostępu proporcjonalnej do okresu braku świadczenia Usługi.

5.3. Warunki licencji treści płatnych

5.3.1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych warunków licencji w zakresie dostępu do treści płatnych udostępnianych w ramach Usługi. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie, zamieszczając stosowny zapis w opisie produktu nadającego dostęp w Sklepie.

5.3.2. Użytkownik ma prawo korzystać z treści płatnych wyłącznie na własny użytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie produktu nadającego dostęp.

5.3.3. Użytkownik NIE ma prawa udostępniać treści płatnych innym podmiotom w jakiejkolwiek formie.

5.3.4. Licencja udzielona Użytkownikowi NIE obejmuje prawa do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści płatnych w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek
 • odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania treści płatnych jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie

5.3.5. Wszelkie treści dostępne w ramach Serwisu spełniające przesłanki utworu w rozumieniu prawa autorskiego podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego.

6. Usługa Newsletter

6.1. Serwis oferuje możliwość realizacji bezpłatnej usługi Newsletter, polegającej na przesyłaniu drogą elektroniczną do zapisanych Użytkowników informacji o bieżącej działalności Serwisu. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.

6.2. W celu skorzystania z usługi Użytkownik powinien:

 • w formularzu na stronie pozytywy.pl/newsletter podać swoje imię i adres e-mail
 • wysłać dane wpisane do formularza korzystając z przycisku Wyślij (lub równoznacznego)
 • potwierdzić swoją decyzję zapisania się do usługi Newsletter poprzez otwarcie łącza wysłanego automatycznie przez Serwis na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail

6.3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysyłany jest Newsletter. Po kliknięciu w wymieniony link, adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy zapisanych do Newslettera, a jego dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług oraz dostępu do treści cyfrowych w Serwisie można składać za pomocą danych kontaktowych określonych w punkcie 1.3.

7.2. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji, w tym pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz możliwości składania skarg za pomocą platformy ODR, są opisane w Regulaminie Sklepu internetowego Pozytywy Edukacji w rozdziale 5.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.

8.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

8.3. Korzystanie z Serwisu i realizowanych za jego pośrednictwem Usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

8.4. Operator ma prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie jego nowej treści na stronie pozytywy.pl/regulamin-serwisu-internetowego-pozytywy-edukacji.

Historia zmian Regulaminu Serwisu internetowego Pozytywy Edukacji

 • 2023-09-23, gruntowna aktualizacja Regulaminu
  • w punkcie 1.2 zdefiniowano Serwis
  • dodano punkt 1.3 z danymi kontaktowymi Operatora
  • w punkcie 1.4 wskazano na Usługi płatne realizowane w bezpłatnym Serwisie
  • dodano punkt 1.5, w którym zdefiniowano Operatora jako podmiot świadczący usługi cyfrowe
  • dodano punkt 1.10 z odwołaniem do Polityki Plików cookies, którą wyodrębniono z Regulaminu usuwając rozdział jej poświęcony
  • w punkcie 2.1 dookreślono zakres i nazewnictwo Usług oraz dodano Usługę dostępu do treści płatnych
  • dodano punkty 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6
  • dodano rozdział 3 dotyczący Konta w Serwisie
  • w punkcie 4.1 doprecyzowano zapisy
  • punkty o odpowiedzialności Operatora za publikowane treści oraz o treściach pod linkami zewnętrznymi przeniesiono do rozdziału 2
  • dodano rozdział 5 dotyczący zasad świadczenia Usługi dostępu do treści płatnych
  • w punktach 6.1 i 6.3 dokonano poprawek edycyjnych
  • dodano punkt 6.2 o sposobie zapisania się do Usługi Newsletter
  • dodano rozdział 7 o zasadach reklamacji
  • dodano punkty 8.1 i 8.2
  • zaktualizowano numerację rozdziałów i punktów
 • 2022-11-16, uwzględnienie Sklepu w punkcie 2.1
 • 2022-10-06, zmiana adresu siedziby Operatora w punkcie 1.2
 • 2022-05-06, uwzględnienie treści filmowych w punktach 2.1 i 3.1
 • 2021-11-09, pierwsza publikacja Regulaminu