1. Postanowienia wstępne

1.1. Sklep internetowy Pozytywy Edukacji, dostępny pod adresem internetowym pozytywy.pl/oferta, zwany dalej Sklepem, jest organizowany i prowadzony przez firmę Kinga Pukowska Polekont, ul. Dąbska 18D/LU5, 31-572 Kraków, NIP 6792518832, REGON 120432382, zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2. Dane adresowe i kontaktowe oraz numer konta Sprzedawcy dostępne są pod adresem internetowym pozytywy.pl/kontakt/#dane.

1.3. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, skierowany jest do konsumenta indywidualnego lub przedsiębiorcy korzystającego ze Sklepu, zwanego dalej Klientem. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu.

1.4. Sklep działa w ramach serwisu internetowego Pozytywy Edukacji, dalej zwanego Serwisem, prowadzonego zgodnie z Regulaminem Serwisu internetowego Pozytywy Edukacji, którego treść stanowi dopełnienie i uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

1.5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności Pozytywy Edukacji.

1.6. Sklep wykorzystuje i przetwarza pliki cookies zgodnie z Polityką Plików cookies Pozytywy Edukacji.

2. Oferta Sklepu

2.1. Sklep działa w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej i umożliwia zapoznanie się i dokonywanie zakupów produktów cyfrowych, fizycznych lub usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę.

2.2. Oferta Sklepu obejmuje produkty, usługi i treści cyfrowe związane z szeroko pojętą ofertą edukacyjną, dalej zwane Produktami.

2.3. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, to znaczy uwzględniają podatek VAT.

2.4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Składanie zamówień oraz zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

3.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, kompatybilną z oprogramowaniem Sklepu
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączona obsługa plików cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej

3.2. W celu złożenia zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia i dodać Produkt do koszyka za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka" (lub równoznacznego)
 • wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych Klienta, określenie formy i danych wysyłki, formy płatności oraz danych do faktury, jeśli są inne niż dane Klienta
 • złożyć zamówienie poprzez wybranie przycisku "Kupuję i płacę", co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na odległość, z obowiązkiem zapłaty
 • dokonać płatności za zamówienie w formie wybranej w formularzu

3.3. Aktualnie dostępne formy dostawy zamówionego Produktu wraz z ich cenami oraz aktualnie dostępne formy płatności są określone i opisane w formularzu zamówienia.

3.4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w formularzu zamówienia adres oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.

3.5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku wywiązania się z tego zobowiązania, umowa sprzedaży zostaje automatycznie rozwiązana, a zamówienie zostaje anulowane.

3.6. Termin dostawy Produktów fizycznych do Klienta wynosi do 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Produkty i treści cyfrowe są dostarczane niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia.

3.7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

3.8. Dostawa zamówionych produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

3.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie przesyłki przez podmiot, który ją dostarczał, a także za ewentualne uszkodzenia, które powstały w trakcie realizacji dostawy.

3.10. W momencie złożenia zamówienia, w Serwisie automatycznie tworzone jest dla Użytkownika konto. Zasady jego prowadzenia są określone w Regulaminie Serwisu internetowego Pozytywy Edukacji w rozdziale 3.

4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

4.1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4.2. Bieg terminu określonego w punkcie 4.1. rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie.

4.3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie określonym w punktach 4.1 i 4.2 w formie wiadomości e-mail lub formie pisemnej, wysłanych na stosowne adresy Sprzedawcy, określone w punkcie 1.2.

4.4. Skutkiem odstąpienia od umowy sprzedaży jest uznanie umowy za niezawartą.

4.5. W przypadku odstąpienia od umowy:

 • Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym kosztów wysyłki. Zwrotu zostanie dokonany za pomocą metody płatności, jakiej użył Klient przy zamówieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 • Klient odsyła Produkt na adres Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

4.6. Opisane wyżej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy dostarczenie usług i treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, o czym Sprzedawca informuje Klienta w trakcie składania zamówienia i na co Klient wyraża zgodę składając zamówienie.

5. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

5.1. Klient ma prawo zareklamować zakupiony w Sklepie towar.

5.2. Reklamacji należy dokonać za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy Sprzedawcy podany w punkcie 1.2, wraz ze wskazaniem:

 • przedmiotu, którego dotyczy reklamacja
 • daty jego zakupu
 • roszczenia Klienta

5.3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie do 14 dni roboczych.

5.4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

5.5. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze sprzedawcą
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

5.6. Klient ma prawo złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 • Kodeksu cywilnego
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy o prawach konsumenta
 • Ustawy o ochronie danych osobowych

6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej na stronie pozytywy.pl/regulamin-sklepu-internetowego-pozytywy-edukacji.

Historia zmian Regulaminu Sklepu internetowego Pozytywy Edukacji

 • 2023-09-23, dodano punkty 5.1, 5.2 i 5.3 dotyczące sposobu składania reklamacji oraz punkt 3.9 wyłączający odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w trakcie dostawy
  • w punkcie 1.1 uszczegółowiono adres sklepu
  • w punkcie 1.4 zdefiniowano Serwis
  • w punkcie 1.6 zmieniono odwołanie do Polityki Plików cookies, dostępnej teraz jako osobny dokument
  • w punkcie 2.1 dookreślono zakres działania Sklepu
  • w punkcie 2.2 dodano treści cyfrowe
  • w punkcie 3.1 dodano Javascript
  • w punkcie 3.6 dokonano rozgraniczenia na produkty fizyczne i cyfrowe
  • dodano punkt 3.10 o automatycznym tworzeniu konta przy zakupie w Sklepie
  • doprecyzowano punkt 4.6
 • 2022-12-08, dodano punkty 5.1, 5.2 i 5.3 dotyczące sposobu składania reklamacji oraz punkt 3.9 wyłączający odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w trakcie dostawy
 • 2022-11-16, pierwsza publikacja Regulaminu