1. Postanowienia ogólne

1.1. Szkolenie może przybierać formę szkolenia indywidualnego lub szkolenia grupowego, może być realizowane jako warsztat, prelekcja, wykład lub spotkanie i jest dalej zwane Szkoleniem.

1.2. Organizatorem Szkolenia jest firma Kinga Pukowska Polekont, ul. Dąbska 18D/LU5, 31-572 Kraków, NIP 6792518832, REGON 120432382, zwaną dalej Organizatorem.

1.3. W Szkoleniu może uczestniczyć każda osoba fizyczna, dalej zwana Uczestnikiem.

1.4. Na potrzeby niniejszego dokumentu wprowadza się następujące definicje

2. Uczestnictwo w Szkoleniach

2.1. Udział Uczestnika w Szkoleniu jest dobrowolny.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu jest:

 • zarejestrowanie się do uczestnictwa w Szkoleniu poprzez wykupienie produktu szkoleniowego w Sklepie poprzez dodanie go do koszyka i przeprowadzenia pełnego procesu zakupu
 • uiszczenie wynikającej z rejestracji opłaty za udział w Szkoleniu
 • zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień Regulaminu oraz ewentualnych szczegółowych warunków doprecyzowanych przez Organizatora dla konkretnego Szkolenia, dalej zwanych Warunkami szczegółowymi szkolenia
 • wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Polityką Prywatności Pozytywy Edukacji, w zakresie koniecznym do organizacji i realizacji danego Szkolenia

2.3. W przypadku braku zrealizowania przez Uczestnika terminowej wpłaty opisanej w punkcie 2.2, Uczestnik traci prawo do uczestnictwa w Szkoleniu, a Organizator ma prawo skreślić go z listy Uczestników Szkolenia na rzecz kolejnych chętnych.

2.4. Warunki szczegółowe szkolenia, określające dodatkowe warunki uczestnictwa wynikające ze specyficznego charakteru danego Szkolenia, mogą być opcjonalnie doprecyzowane przez Organizatora indywidualnie dla każdego Szkolenia.

2.5. Warunki szczegółowe szkolenia mogą być określone w trakcie procesu rejestracji na dane Szkolenie poprzez ich udostępnienie Uczestnikowi do akceptacji w trakcie zakupu produktu szkoleniowego w Sklepie.

2.6. Liczba miejsc w ramach danego Szkolenia może być ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na daną edycję Szkolenia, gdy ilość zarejestrowanych Uczestników osiągnie maksymalną liczbę dla danego Szkolenia, jak również do prowadzenia list rezerwowych.

2.7. Jeżeli Organizator określi Warunki szczegółowe szkolenia, to należy traktować je jako uzupełnienie Regulaminu, którego stają się nieodłączną częścią.

2.8. Uznaje się, że zarejestrowanie się Uczestnika na Szkolenie poprzez wykupienie produktu szkoleniowego w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego świadomą akceptacją.

2.9. Faktura VAT za udział Uczestnika w Szkoleniu jest wystawiana na jego życzenie, po przekazaniu Organizatorowi danych do faktury za pośrednictwem form kontaktu wskazanych na stronie pozytywy.pl/kontakt.

2.10. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zobowiązany jest do powiadomienia zarejestrowanych na Szkolenie Uczestników z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez nich w procesie rejestracji na Szkolenie.

2.11. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn innych niż leżące po stronie Uczestnika, Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikowi pełnej kwoty Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od momentu odwołania Szkolenia.

2.12. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, zwrot opisany w punkcie 2.11 nie następuje.

2.13. W przypadku Szkoleń składających się z wielokrotnych spotkań, zasady odwoływania Szkolenia opisane w punkcie 2.11 znajdują zastosowanie również do poszczególnych spotkań, przy czym kwota zwrotu opisana w punkcie 2.11 zostanie proporcjonalnie pomniejszona o już zrealizowane spotkania.

2.14. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu po dokonaniu przez niego wpłaty, przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconych środków na następujących zasadach:

 • rezygnacja do 14. dni przed terminem Szkolenia: zwrot 100% środków realizowany przez Organizatora do 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji
 • rezygnacja między 7. a 14. dniem przed terminem Szkolenia: zwrot 50% środków realizowany przez Organizatora do 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem Szkolenia, Uczestnik traci prawo do zwrotu wpłaconych środków, które przepadają na rzecz Organizatora.

Opisane w niniejszym punkcie zasady mogą zostać zmodyfikowane i/lub uszczegółowione w Warunkach szczegółowych szkolenia.

2.15. Organizator ma prawo odmówić udziału w Szkoleniu Uczestnikowi, który:

 • nie wypełnił warunków uczestnictwa opisanych w punkcie 2.2
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • swoim stanem zdrowia może stanowić zagrożenie dla innych
 • zachowuje się w sposób agresywny lub stanowiący potencjalne zagrożenie

3. Organizacja Szkoleń

3.1. W przypadku Szkolenia indywidualnego, po zarejestrowaniu się do uczestnictwa w Szkoleniu i uiszczeniu wynikającej z rejestracji opłaty za udział w Szkoleniu, Organizator wraz z Uczestnikiem, w przeciągu 1 tygodnia od dnia rejestracji, w drodze porozumienia wspólnie określają datę i czas realizacji Szkolenia, a także formę jego realizacji w przypadku, gdy jej wybór jest przewidziany w opisie Szkolenia w Sklepie.

3.2. W przypadku Szkolenia grupowego, w trakcie rejestrowania się do uczestnictwa w Szkoleniu, Uczestnik zgadza się na uczestnictwo w Szkoleniu w dniu, godzinie i formie określonej w opisie Szkolenia w Sklepie.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku:

 • dla szkoleń indywidualnych: braku możliwości ustalenia z Uczestnikiem daty, czasu i/lub formy realizacji Szkolenia w przeciągu 1 tygodnia od dnia rejestracji Uczestnika
 • dla szkoleń grupowych: braku zgłoszenia się wymaganej minimalnej liczby Uczestników
 • wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia (na przykład długotrwała choroba)
 • wystąpienia siły wyższej

4. Oświadczenia Organizatora

4.1. Organizator oświadcza, iż dysponuje wiedzą, kwalifikacjami oraz doświadczeniem niezbędnymi do należytego przygotowania i przeprowadzenia Szkolenia.

4.2. Organizator ma prawo angażować w realizację Szkolenia oraz współpracować nad jego realizacją z innymi podmiotami lub osobami.

5. Zobowiązania Uczestnika

5.1. Uczestnik w trakcie Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania:

 • ogólnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych
 • zaleceń osób prowadzących dane Szkolenie
 • zasad i regulaminów określonych w Warunkach szczegółowych szkolenia
 • w przypadku szkoleń realizowanych stacjonarnie:
  • stosownych regulaminów obiektów, w których odbywają się Szkolenia
  • zaleceń kierownictwa tych obiektów
  • stosownych przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
  • stosownych przepisów i zaleceń epidemicznych

5.2. Uczestnik w trakcie Szkolenia realizowanego w sposób stacjonarny zobowiązany jest do:

 • dbania o przestrzeń i mienie obiektu, w którym organizowane jest Szkolenie, oraz utrzymania czystości na terenie obiektu
 • opuszczenia obiektu, w którym organizowane jest Szkolenie, po jego zakończeniu
 • upewnienia się, że jego stan zdrowia umożliwia w bezpieczny sposób udział w Szkoleniu i nie zagraża pozostałym osobom w nim uczestniczącym

5.3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż:

 • w trakcie Szkolenia zabronione jest używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • w trakcie Szkolenia zabronione jest spożywanie lub pozostawanie pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub psychoaktywnych

5.4. Za wszelkie straty czy zniszczenia spowodowane ze swojej winy w trakcie Szkolenia, finansową odpowiedzialność ponosi Uczestnik, który tym samym zobowiązuje się do naprawienia powstałej szkody. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

5.5. W trakcie trwania Szkolenia niedozwolone jest, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Organizatora, rejestrowanie w jakiejkolwiek formie przebiegu Szkolenia, w szczególności poprzez jego fotografowanie, filmowanie, jak również dokonywanie nagrań video i audio.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

6.1. Zakres odpowiedzialności Organizatora określają każdorazowo Warunki szczegółowe szkolenia, a jeżeli nie są one zdefiniowane, udział w Szkoleniu jest podejmowany przez Uczestnika na jego wyłączną odpowiedzialność.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Szkoleniu, w szczególności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe u Uczestników w trakcie trwania Szkolenia, chyba że Warunki szczegółowe szkolenia stanowią inaczej.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników w trakcie Szkolenia, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez Uczestnika wobec osób trzecich lub innych Uczestników.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione przez nich w miejscu odbywania się Szkolenia.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji Regulaminu.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej na stronie pozytywy.pl/regulamin-organizacji-szkolen-przez-pozytywy-edukacji.

Historia zmian Regulaminu organizacji szkoleń przez Pozytywy Edukacji

 • 2023-09-23, usunięto szkolenia warsztatowe w punktach 2.2 i 2.5 oraz usunięto rozdział 4 o szkoleniach warsztatowych
 • 2023-03-26, redakcja treści Regulaminu
  • zmiana nazewnictwa w całym dokumencie: Szkolenie indywidualne zastąpione przez Szkolenie edukacyjne, Szkolenie grupowe zastąpione przez Szkolenie warsztatowe
  • w punkcie 3.1 dodano zapis o Szkolenia indywidualnym
  • dodano punkt 3.2
  • w punkcie 3.3 dokonano rozgraniczenia na szkolenie indywidualne i grupowe
  • usunięto punkty 3.4 i 3.5
  • przeniesiono punkt 4.4 do punktu 2.10
  • przeniesiono punkt 4.5 do punktu 2.6
  • przeniesiono punkt 4.6 do punktu 2.3
  • przeniesiono punkt 3.6 do punktu 2.15
  • w punkcie 6.1 i 6.2 wyodrębniono przypadek szkoleń realizowanych stacjonarnie
  • zaktualizowano numerację punktów
 • 2023-01-09, pierwsza publikacja Regulaminu