1. Wprowadzenie

1.1. Celem Polityki prywatności Pozytywy Edukacji (dalej zwana Polityką prywatności) jest poinformowanie o zakresie, sposobie przetwarzania oraz wykorzystania danych osobowych i informacji zbieranych przez Pozytywy Edukacji.

1.2. Pozytywy Edukacji dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, którymi zarządza, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem
 • zbierane jedynie dla określonych w Polityce prywatności celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

1.3. Pozytywy Edukacji dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

2. Kto dokonuje zbierania danych osobowych?

2.1. Administratorem danych jest firma Kinga Pukowska Polekont (ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, NIP 6792518832, REGON 120432382).

2.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Pozytywy Edukacji można kontaktować się:

 • poprzez adres email pozytywy@pozytywy.pl
 • na adres korespondencyjny Kinga Pukowska Polekont, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków

3. Dla jakich celów i na jakiej podstawie zbierane, przechowywane i przetwarzane są dane osobowe?

3.1. Celem nadrzędnym, dla którego Pozytywy Edukacji przetwarza dane osobowe, jest prowadzenie serwisu internetowego Pozytywy Edukacji pod adresem internetowym pozytywy.pl (dalej zwanego Serwisem), na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu internetowego Pozytywy Edukacji. Osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu jest dalej zwana Użytkownikiem.

3.2. Każdorazowo podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z poszczególnych usług dostępnych w Serwisie.

3.3. Przykładowe działania Użytkowników wymagające podania danych osobowych w celu realizacji usług obejmują:

 • przesłanie formularza kontaktowego z zapytaniem w Serwisie
 • subskrypcja Newslettera w Serwisie
 • kontakt mailowy z Pozytywy Edukacji

4. Jakie dane osobowe i informacje ulegają gromadzeniu i przetwarzaniu?

4.1. Pozytywy Edukacji gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

Dane Użytkownik
imię i nazwisko lub nazwa firmy opcjonalnie
numer telefonu opcjonalnie
adres e-mail opcjonalnie
pliki cookies, adres IP tak
lokalizacja opcjonalnie

4.2. Pozytywy Edukacji ogranicza zakres zbieranych i wykorzystywanych danych osobowych o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług, jak przedstawiono w tabeli powyżej. Szczegółowy zakres zbieranych danych może zależeć od parametrów lub rodzaju realizowanej usługi, jednak nie jest szerszy niż:

 • maksymalny zakres podany w tabeli w punkcie 4.1
 • bezwzględnie wymagany do realizacji danej usługi

4.3. Szczegóły dotyczące przetwarzania plików cookie i adresów IP są zawarte w Regulaminie Serwisu internetowego Pozytywy Edukacji.

5. W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe?

5.1. Możliwe formy pozyskiwania danych osobowych od Użytkowników są przedstawione w poniższej tabeli:

Forma Użytkownik
formularz kontaktowy w Serwisie tak
korespondencja e-mail tak
oprogramowanie automatyczne Serwisu tak
pliki cookies tak

6. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

6.1. Czas przechowywania i przetwarzania danych osobowych określa poniższa tabela:

Dane Użytkownik
imię i nazwisko lub nazwa firmy A
numer telefonu A
adres e-mail A
pliki cookies, adres IP C
lokalizacja nie jest przechowywana

gdzie poszczególne kategorie oznaczają:

 • A – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika
 • B – przez okres maksymalnie 1 roku od dnia rejestracji danych

7. Komu zostaną udostępnione dane osobowe?

7.1. Pozytywy Edukacji z założenia nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, bądź bez uzyskania uprzedniej zgody Użytkowników, których te dane dotyczą.

7.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane przez Pozytywy Edukacji takim kategoriom odbiorców jak usługodawcy świadczący usługi informatyczne, w zakresie koniecznym do realizacji usługi dla Użytkownika. W szczególności, może nastąpić przekazanie danych podmiotom takim jak:

 • wybrany zewnętrzny operator usługi hostingu serwera i bazy danych tworzących Serwis
  • zakres: wszelkie dane Podmiotów zebrane w formie elektronicznej i przechowywane w Serwisie
  • cel: świadczenie usługi dostępności Serwisu oraz archiwizacja danych elektronicznych
 • wybrany zewnętrzny operator usługi Newsletter
  • zakres: imię i nazwisko oraz adresu e-mail Użytkownika zapisanego do usługi
  • cel: świadczenia usługi Newsletter
 • organy administracji publicznej
  • zakres i cel: zgodny z obowiązującymi wymogami prawa

7.3. Wymienieni w punkcie 7.2 operatorzy usług i podmioty mogą posiadać własne obowiązujące polityki prywatności. Na życzenie Użytkownika, Poztywy Edukacji zobowiązuje się przekazać informację na temat aktualnie wybranych usługodawców, w celu umożliwienia zainteresowanemu Użytkownikowi dotarcia do właściwych polityk prywatności.

8. W jaki sposób dane osobowe są zabezpieczone?

8.1. Pozytywy Edukacji stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.2. Dane osobowe przekazywane za pomocą Serwisu są zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Pozytywy Edukacji zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

9. W jaki sposób Podmiot może zarządzać swoimi danymi osobowymi?

9.1. Pozytywy Edukacji zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawa do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do otrzymania potwierdzenia, czy dane Podmiotu są przetwarzane przez Pozytywy Edukacji i w jaki sposób
 • aktualizacji swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 • w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody Użytkownika, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe narusza według Użytkownika przepisy Rozporządzenia

9.2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien kontaktować się z Pozytywy Edukacji za pomocą danych kontaktowych określonych w punkcie 2.2.

10. Dodatkowe uwarunkowania związane z działaniem Serwisu

10.1. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Pozytywy Edukacji. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownicy powinni się zapoznać.

10.2 Artykuły umieszczone w Serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły) z innych witryn. Treści te zachowują się analogicznie, jak w chwili, gdy Użytkownik sam bezpośrednio odwiedza konkretną witrynę. Witryny te mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia oraz monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie tych interakcji, jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w zewnętrznej witrynie. Użytkownik powinien zapoznać się w takim przypadku z polityką prywatności stosownej witryny.

10.3. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email Użytkownika (tak zwany hash), może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy jest ona skonfigurowana dla tego użytkownika. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności usługi Gravatar. Po zatwierdzeniu komentarza w Serwisie, obrazek profilowy Użytkownika będzie widoczny publicznie w kontekście jego komentarza. Dodatkowo, treść komentarza wprowadzonego w Serwisie przez Użytkownika może być sprawdzony za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu świadczonej przez zewnętrzny serwis.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki prywatności.

11.2. Pozytywy Edukacji ma prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w Polityce prywatności, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności dokonywane są poprzez zamieszczenie jej nowej treści na stronie pozytywy.pl/polityka-prywatnosci.

Historia zmian Polityki prywatności Pozytywy Edukacji

 • 2021-11-09, pierwsza publikacja Polityki prywatności